Klasyfikacja

Instytut Camõesa jest odpowiedzialny za wybór egzaminatorów oraz proces oceniania egzaminów. Części I i II (Rozumienie ze słuchu i Czytanie ze zrozumieniem) są sprawdzane automatycznie. Części II oaz IV (Mówienie i Pisanie) są oceniane przez egzaminatorów według systemu podwójnej klasyfikacji. Kryteria oceny, ustalane przez Instytut Camõesa, są wiążące i muszą być przestrzegane podczas oceniania prac. Wnioskodawca może zażądać przeglądu swojej pracy w terminie do jednego tygodnia od otrzymania wyników. W tym celu powinien skontaktować się z centrum, w którym zdawał egzamin. Należy zaznaczyć, że wglądu można dokonać jedynie do II i IV części egzaminu. Wyniki egzaminu poświadczają poziom zaawansowania zdającego.

Certyfikacja

Ocena kandydata będzie wyrażona w skali od 0 do 100, w odniesieniu do stopnia zaawansowania znajomości języka (poziom A1, A2, B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).  Instytut Camõesa wyda certyfikat podpisany cyfrowo. Kandydaci, którzy uzyskają wyniki poniżej poziomu A1, nie otrzymają certyfikatu. Instytut Camõesa zastrzega sobie prawo do odmowy wydania certyfikatu w przypadku, kiedy zdający egzamin naruszy jeden z przepisów, które zostaną przedstawione w dniu egzaminu i które są dostępne na stronie Instytutu. Certyfikaty są wysyłane drogą mailową w ciągu czterech tygodni od dnia egzaminu.