Egzamin z języka portugalskiego jako obcego CAMÕES JÚNIOR jest egzaminem skierowanym do młodych użytkowników języka, przeprowadzanym w formie zdalnej (e-assessment). Certyfikat, wydawany przez Instytut Camõesa, poświadcza znajomość języka – nabytą w szkole średniej lub na wcześniejszym etapie edukacji – na określonym poziomie zaawansowania; dokument jest honorowany zarówno przez środowiska akademickie, jak i zawodowe. Forma egzaminu pozwala ocenić obiektywnie umiejętności kandydata z zakresu rozumienia ze słuchu (50%) oraz czytania ze zrozumieniem i pisania (50%). Pracę ocenia się w skali od 0 do 100, a ustalone progi punktowe umożliwiają wskazanie poziomu biegłości językowej kandydata: A1, A2 lub B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 

Egzamin składa się z czterech części i trwa 120 minut:
  • Część I: Rozumienie ze słuchu (25 minut);
  • Część II: Mówienie (10 minut);
  • Część III: Czytanie ze zrozumieniem (45 minut);
  • Część IV: Pisanie (40 minut).

Egzamin przeprowadzany jest w formie zdalnej za pośrednictwem platformy elektronicznej e-assessment (TAO), co usprawnia jego przebieg, sprzyja równości szans i optymalizuje procedury klasyfikacyjne. Obejmuje materiały audio, teksty pisane i obrazki; zadania mają charakter zarówno zamknięty (wielokrotny wybór, łączenie, dopasowanie), jak i otwarty (długa i krótka wypowiedź). Część IV (Pisanie) składa się z dwóch modułów: wypowiedzi krótkiej (40-60 słów) oraz wypowiedzi długiej (100-120 słów).

Egzamin Camões Júnior został stworzony w oparciu o konceptualny model ALTE (Association of Language Testers in Europe), przestrzega zasady uważane za niezbędne dla zagwarantowania jakości, wiarygodności i prawomocności.