1. Cele konkursu:
  1. popularyzacja poezji w języku portugalskim,
  2. doskonalenie warsztatu tłumaczeniowego,
  3. doskonalenie znajomości języka portugalskiego,
  4. promowanie świadomego stosowania strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tekstów poetyckich.
 2. Konkurs odbywał się będzie corocznie. Przy każdej edycji zostanie wybrany/a inny/a poeta/poetka pochodzący/a z jednego z kilku krajów portugalskojęzycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Camõesa w Warszawie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Ibero-amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie nauką języka portugalskiego oraz zagadnieniami przekładu.
 5. Konkurs polega na przetłumaczeniu jednego utworu poetyckiego z języka portugalskiego na język polski. Najlepsze tłumaczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie studenckim UW „Ponto & Signo”.
 6. Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o pobranie wiersza wybranego autora/wybranej autorki ze strony www.camoes.pl i wysłanie tłumaczenia za pośrednictwem formularza znajdującego się na ww. stronie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
 7. Tłumaczenie powinno być sformatowane według poniższych zasad redakcyjnych:
  1. Czcionka: Arial.
  2. Wielkość czcionki: 12.
  3. Interlinia: 1.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 maja 2021 r.
 9. Jury konkursu będą stanowić wykładowcy języka portugalskiego z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Przy ocenie pracy brana będzie pod uwagę poprawność językowa, wierne odzwierciedlenie utworu w języku ojczystym, kreatywność i trafność rozwiązań translatorskich.
 11. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.