Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa przedłużają współpracę na kolejne trzy lata. Na mocy umowy o współpracy zostaną nagrodzeni najlepsi studenci studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

To przedsięwzięcie ma na celu wspieranie studentów w poznawaniu języka i kultury portugalskiej na Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Program stypendialny, zainicjowany w 2013 roku i realizowany na mocy umowy o współpracy od roku 2016, umożliwił studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce na studiach portugalistycznych I stopnia, wyjazd do Portugalii. Tym samym stypendium przyczyniło się do poszerzania kompetencji językowych i wzmacniania związków studentów Uniwersytetu Warszawskiego z luzofońskim uniwersum społeczno-kulturowym.

Wśród dotychczasowych laureatów stypendium Banku Millenium znaleźli się:

  • Kamila Choroszewska (rok akademicki 2012/2013)
  • Kamil Galicki (rok akademicki 2013/2014)
  • Joanna Jaszczowska (rok akademicki 2015/2016)
  • Paulina Junko (rok akademicki 2016/2017)
  • Anna Kozłowska (rok akademicki 2017/2018)

Umowa na kolejne 3 lata została podpisana 9 grudnia, w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego, podczas uroczystości, w której uczestniczyli Prezes Zarządu Banku Millenium, Ambasador Portugalii w Warszawie w imieniu Instytutu Camõesa oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camõesa jest wspieranie edukacji najzdolniejszych studentów portugalistyki w Polsce, poprzez zapewnienie im możliwości zdobycia doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych. Jako bank, którego głównym akcjonariuszem jest Millennium bcp, największy prywatny bank Portugalii, widzimy szczególną rolę we wspieraniu przedsięwzięć promujących historię i kulturę Portugalii. Wiemy, że takie działania procentują w przyszłości, również w obszarze biznesu, który staje się ponadnarodowy i wymaga wysokiej wrażliwości kulturowej, stąd decyzja o kontynuacji finansowania stypendium na kolejne trzy lata.

João Brás Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

Jednym ze strategicznych celów Uniwersytetu Warszawskiego jest ciągłe doskonalenie nauczania i programów edukacyjnych. Szczególne znaczenie w tym względzie ma m.in. nawiązywanie i rozwijanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dążenia te potwierdza już po raz kolejny podpisany protokół o współpracy między UW, Instytutem Camões i Bankiem Millennium. Dzięki niemu najlepsi studenci portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymają stypendia umożliwiające wyjazd na wybraną uczelnię portugalską w celu doskonalenia kompetencji językowych i wiedzy związanej z kulturą krajów portugalskojęzycznych. Z przyjemnością podejmujemy tego typu współpracę tym bardziej, że poprzez wspieranie mobilności studentów wpisuje się ona w cele i działania wynikające ze statusu uczelni badawczej, przyznanego niedawno Uniwersytetowi Warszawskiemu w ramach konkursu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Profesor Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Odnowienie umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim, Bankiem Millennium i Instytutem Camõesa napawa mnie ogromną satysfakcją. Idea stypendium zrodziła się dzięki inicjatywie lektoratu, zorganizowanego przez Instytut Camõesa na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016. Powstałe w ten sposób partnerstwo stanowi niezwykle wartościowy wkład w nauczanie języka i kultury portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, podsycając ambicje studentów i przyczyniając się do utrzymania wysokiego poziomu studiów portugalistycznych na tej uczelni. Z drugiej strony ta hojna nagroda, ufundowana przez Bank Millennium, umożliwia nagrodzonym studentom zrealizowanie letniego kursu językowego na jednym z portugalskich uniwersytetów. Tym samym tworzy sprzyjające warunki do zaistnienia inspirujących kontaktów między polskimi studentami a portugalskim środowiskiem akademickim; kontaktów, które z pewnością zaowocują zacieśnieniem relacji między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami portugalskimi.

Luís Cabaço

Ambasador Portugalii w Warszawie

(od lewej do prawej strony)

João Brás Jorge, Przewodniczący Zarządu Banku Millennium

Luís Cabaço, Ambasador Portugalii w Warszawie

Profesor Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego