Do 4 października trwają zapisy na kursy odbywające się na platformie edukacyjnej Instytutu Camõesa w 2. semestrze 2017/2018.

Kursy języka portugalskiego dla obcokrajowców

Kursy języka portugalskiego realizowane są w 3 różnych wariantach o różnym stopniu trudności:

  • Samokształcenie/ Auto-aprendizagem (A1A2B1B2C1)

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego w trybie samokształcenie pozwalają rozwinąć kompetencje językowe takie jak rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu autentycznego, w oparciu o zadania z automatyczną korektą błędów i bez interwencji opiekuna. W trybie samokształcenie kursant ma pełen dostęp do wszystkich materiałów z kursu na przestrzeni 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Básico pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest sześć 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 6 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Premium pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest 12 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 12 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni i skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę przy spersonalizowanym trybie nauki.

  • Portugalski dla osób hiszpańskojęzycznych A1/A2
Szczególne znaczenie ma podejście międzykulturowe, które pokazuje nauczanie i uczenie się jako środek i proces poznania języka obcego, a jednocześnie języka ojczystego. Nauczanie i uczenie się mają na celu rozpowszechnianie języka i kultury portugalskiej oraz stopniowe budowanie świadomości wielojęzykowej i wielokulturowej.
Kursy języka specjalistycznego

Instytut Camões przy współpracy z portugalskimi i zagranicznymi uniwersytetami oferuje kursy specjalistyczne, akredytowane punktami ECTS (European Credits Transfer System) w zakresie kultury portugalskiej, tłumaczeń i współpracy w obszarze rozwoju. Kursy kierowane są głównie do osób posiadających tytuł licencjata w wyżej wymienionych dziedzinach, rezydujących zarówno w Portugalii, jak i zagranicą i posługujących się językiem portugalskim na poziomie zaawansowanym. Oferowane kursy:

 

Kursy specjalizacyjne

O Camões, I.P. disponibiliza, em parceria com universidades portuguesas e estrangeiras, cursos de especialização, creditados com ECTS (European Credits Transfer System), nas áreas da cultura portuguesa, tradução e cooperação para o desenvolvimento. Estes cursos são dirigidos principalmente a licenciados ou licenciandos das respetivas áreas, residentes em Portugal ou no estrangeiro, Pressupõem um domínio avançado da língua portuguesa.

 

Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

A oferta de cursos de formação contínua de professores assenta em dois fatores essenciais:

  • Creditação: Os cursos são creditados pelo Conselho Científico-Pedagógico para a Formação Contínua (CCPFC), a quem compete, nos termos do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, proceder à acreditação das entidades formadoras e das ações de formação contínua de professores e acompanhar o processo de avaliação do sistema de formação contínua.
  • Qualidade: Para desenvolver estes cursos, o Camões, I.P. recorre a parcerias com instituições de ensino superior e a especialistas, investigadores de excelência das áreas específicas.

 

Atualmente são disponibilizados os seguintes cursos: