1-30 kwietnia 2017

F undacja Calouste Gulbenkian przyzna wsparcie projektów badawczych w dziedzinie języka i kultury portugalskiej, prowadzonych przez podmioty portugalskie jak i zagraniczne.

Konkurs ten ma na celu wsparcie projektów badawczych, które wspierają innowacje i rozwój nowych metod pracy, możliwych do powielenia.

W dziedzinie języka portugalskiego w szczególności pod uwagę będą brane takie dziedziny jak: językoznawstwo, filologia i dydaktyka języka portugalskiego. Natomiast w dziedzinie kultury portugalskiej: humanistyka, historia, literatura, filozofia, badania kulturowe i artystyczne.

Adresaci
Uczelnie wyższe publiczne bądź prywatne, centra badawcze oraz inne podmioty portugalskie i zagraniczne.

Okres trwania
Projekty powinny trwać przez 12 miesięcy od daty przyznania stypendium i nie mogą trwać dłużej aniżeli jeden rok.

Więcej informacji: https://gulbenkian.pt/grant/projetos-investigacao/.