1. Cele konkursu:
  1. popularyzacja poezji w języku portugalskim,
  2. doskonalenie warsztatu tłumaczeniowego,
  3. doskonalenie znajomości języka portugalskiego,
  4. promowanie świadomego stosowania strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tekstów poetyckich.
 2. Konkurs odbywał się będzie corocznie. Przy każdej edycji zostanie wybrany/a inny/a poeta/poetka pochodzący/a z jednego z kilku krajów portugalskojęzycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Camõesa w Warszawie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Ibero-amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie nauką języka portugalskiego oraz zagadnieniami przekładu.
 5. Konkurs polegał będzie na przetłumaczeniu jednego utworu poetyckiego z języka portugalskiego na język polski. Najlepsze tłumaczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie studenckim UW „Czasopismo ¿? /Garafunho”.
 6. Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o ściągnięcie wiersza wybranego autora/wybranej autorki ze strony www.camoes.pl i przesłanie przetłumaczonego utworu wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu i adresem mailowym drogą elektroniczną do dnia 10 kwietnia 2020r. w formacie .pdf, na adres warszawa@camoes.pl.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2020r.
 8. Jury konkursu będą stanowić wykładowcy języka portugalskiego z Zakładu Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Przy ocenie pracy brana będzie pod uwagę poprawność językowa, wierne odzwierciedlenie utworu w języku ojczystym, kreatywność i trafność rozwiązań translatorskich.
 10. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.