DOFINANSOWANIE PROMOCJI ZAGRANICZNEJ

DGLAB wspiera zagraniczne wydawnictwa w zakresie promocji literatury, ilustracji portugalskiej i ich twórców poza granicami Portugalii. Można wybierać wśród autorów pochodzących z państw portugalskojęzycznych, za wyjątkiem Brazylii. Projekt obejmuje pisarzy klasycznych, współczesnych i wszystkie formy kreacji literackiej (poezję, fikcję, esej literacki, literaturę dziecięcą). W zakresie ilustracji, wsparcie udzielane jest również ilustratorom mieszkającym i wykonującym swoją pracę w Portugalii.

Dofinansowanie Tłumaczeń

Program wspierania wydawnictw w zakresie tłumaczenia literatury portugalskojęzycznej, Linha de Apoio à Tradução e Edição (LATE), jest efektem współpracy między Instytutem Camõesa oraz DGLAB, Generalnym Zarządcą ds. Książek, Archiwów i Bibliotek. Kierowany jest do wszystkich wydawnictw (portugalskich i zagranicznych). Jego celem jest wsparcie tłumaczenia i publikacji za granicą portugalskojęzycznych dzieł opublikowanych już w Portugalii, napisanych przez autorów portugalskich, a także autorów pochodzących z portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (Angola, Mozambik, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy św. Tomasza i Książęca, Gwinea Bissau) oraz Timoru Wschodniego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 marca

Niezbędne dokumenty:

Formularz online (formularz (htm);
Umowa o prawach autorskich (jeśli dotyczy);
Umowa o tłumaczenie (zawierająca obowiązkowo jego koszt);
CV tłumacza.

Proces:

 • Wsparcie udzielane jest na rzecz publikacji dzieł autorów portugalskojęzycznych (za wyjątkiem Brazylii) w dziedzinie fikcji, poezji, eseju literackiego oraz literatury dziecięcej;
 • Wsparcie udzielane jest jedynie tłumaczeniom zupełnym i bezpośrednim z języka portugalskiego;
 • Konkurs odbywa się raz w roku, po czym nastąpić powinna publikacja dzieła;
 • Nie ma limitu zgłoszeń przypadających na jednego wydawcę na rok;
 • Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany pocztą tradycyjną lub mejlem;
 • Kandydatura musi zostać wysłana do dwóch instytucji: Instytutu Camõesa i DGLAB;
 • Wsparcie finansowe składa się z bezzwrotnej dotacji w euro przelanej na konto wydawnictwa przelewem bankowym;
 • Udzielenie wsparcia finansowego potwierdzone jest umową podpisaną przez wydawcę, Instytut Camõesa i DGLAB;
 • Płatności dokonywane są w terminie do końca roku, w którym odbywa się konkurs, oddzielnie przez każdą z instytucji;
 • Wspierany jest częściowy koszt publikacji i/lub częściowy koszt tłumaczenia;
 • Każdej pozycji może zostać przydzielone wsparcie w jednej lub w obu kategoriach (publikacji i/lub tłumaczenia);
 • Kandydatury wysłane poza terminem nie będą brane pod uwagę.
Dofinansowanie Ilustracji i Komiksów
Program przeznaczony jest dla wszystkich wydawców (portugalskich i zagranicznych), pokrywa część kosztów produkcji książek ilustrowanych. Jeśli autor tekstu spełnia warunki przyznawania wsparcia w ramach programu, pokrywana jest również część kosztów tłumaczenia. Pod uwagę brane są projekty niewydane dotychczas w Portugalii.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 maja

Niezbędne dokumenty:

Formularz (formularz (htm);
Umowa o prawach autorskich do ilustracji;
Umowa o prawach autorskich do tekstu (jeśli dotyczy);
Katalog wydawnictwa (multimedialny lub papierowy).

Proces:

 • Wsparcie dotyczy dzieł ilustratorów portugalskich i ilustratorów zagranicznych, którzy przebywają w Portugalii i tu wykonują pracę zawodową;
 • Wybrane mogą zostać dzieła opatrzone tekstami autorów portugalskich i zagranicznych;
 • Konkurs odbywa się raz w roku;
 • Nie ma limitu zgłoszeń przypadających na jednego wydawcę na rok;
 • Wszystkie zgłoszenia, które nadejdą po terminie, zostaną włączone do konkursu na następny rok;
 • Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany pocztą, faksem lub drogą mailową. Pozostała dokumentacja powinna zostać przesłana pocztą;
 • Wsparcie finansowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów produkcji, praw autorskich i częściowo kosztów tłumaczenia, jeśli tekst spełnia warunki konkursu;
 • Udzielenie wsparcia finansowego potwierdzone jest umową podpisaną przez wydawcę i DGLAB;
 • Płatności dokonywane są w terminie do końca roku, w którym odbywa się konkurs;
 • Publikacja dzieła powinna nastąpić po udzieleniu wsparcia finansowego, w tym samym roku lub w roku następującym po zgłoszeniu do konkursu.